Enugu, Nigeria
No information about Godfather Davido